بیخیال دنیا و قانوناش

۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

در جواب بهانه هایی که آوردی...

تـو چادر کرده ای بر سر     

                چه زیبا گشته ای دختر

همین چادر به سـر کردن      

                دل بـیـچـاره بــرد آخـــر

تــو را دیدم شبی در بــر      

                چو مرغی شد ، دلم پر پر

ز عـشــقـم دم زدم تا کــه      

                بــه داد مــن رسـد مـــــادر

تـــــو زیبــاتر شـدی دخـتــر     

                چــو بر سر کرده ای معجر

تــو بهــتر ، از همه بر مــن   

                 بــرای من شــوی همســـر؟؟

همـیــن چـادر به سـر، بــرده    

                   دل تــنـــهــای مـــن آخـــر